با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

چه سایز ملخی برای موتورهای سوختی هواپیما نیاز هست

چه سایز ملخی برای موتورهای سوختی هواپیما نیاز هست
[19 مرداد 1394 ساعت 22:20] اخبار > چه سایز ملخی برای موتورهای سوختی هواپیما نیاز هست

O.S. Engines
SUGGESTED PROPELLER SIZES

TWO-STROKE ENGINES
DIA X PITCH
 
Running-in
Trainer / Sport
10LA
7x4
7x3-5,8x4
15LA 8x4 7x5-6,8x4-5
25LA
9x5
9x5-6
46LA
11x6
11x6-7
65LA
12x6
12x7-8,13x6-8
  Running-in
Aerobatic / Sport
15LA-S 8x4 8x4-6
25LA-S
9x6
9x6,10x5
40LA-S
11x5
11x5-6
46LA-S
11x6
11x6-7,12x5-6
 
Sport
Aerobatic
15CV-A 7x5-6,8x4-6,9x4 8x4-6
25AX 9x5-6,9.5x5,10x5 -----
35AX 10x6-7,11x6,12x6 -----
35AX BE 10x6-7,10.5x6,11x6 -----
46AX 10.5x6,11x6-8,12x6-7 -----
55AX 12×7-8,13×6-7 -----
55AX-BE 12×7-8,13×6-7 -----
61FX 12x6-8,13x6-7 -----
65AX 12×6,13×6-7,14×6 -----
75AX 13x8-10,14x6-8 -----
75AX-BE 13x9-10,14x6-8,15x6 -----
95AX RING 14x8,15x6-8,16x6-8 -----
120AX RING 15x10-12,16x8-10 -----
120AX RING-BE 15x10-12,16x8-10 -----
140RX ----- 16x14,17x13
160FX RING 15x13-14,16x12-14,
17x12-13,18x8-10,20x8
-----
BGX-1 RING(RN) 18x10-12,20x8-10 18x10-12,20x8-10
 
Running-in
Sport/Acro/Scale
GT55 22x8 22x10,23x8,23x10,24x8,24x10
GT33 18x8 18x10,18x12,19x10,20x8,20x10
GT22 15x10 16x8,16x10,17x6,17x8

 

FOUR-STROKE ENGINES
 
Single-cylinder
Sport & Stant
Scale
FS-30S 9x6-7,10x4 10x5-6
FS-40S 10x7-7.5,11x6 10x7,10.5x6,11x7,
12x5-6
FS-62V 12x6-7,13x6-7 14x6
FSα-56 12x6-8,13x6 12x6-8,13x6-7
FL-70 12x7,12.5x6,13x6 12.5x6,13x6-7
FSα-72 12x7-8,13x6-8,14x6-7 12x7-8,13x6-8,14x6-7
FSα-81 13x7-9,14x6-7 13x7-9,14x6-7
FSα-81-P 13x7-8,14x6-8 13x7-8,14x6-8
FS-91S II
FS-91S II-P
11x11-12,12x10-12,13x9 13x9,14x7,15x6,16x6
FS-95V 13x7-9,14x6-8,15x6-8 13x7-9,14x6-8,15x6-8
FSα-110 13x9-11,14x8-10 15x8,16x8
FSα-110-P 13x9-11,14x8-10,
15x8,16x8
13x9-11,14x8-10,15x8,16x8
FSα-155-P 16x8-12,17x8-12 16x8-12,17x8-12
FS-120S-E 13x11-12,14x10-11,
15x8,16x6-7
15x8,16x6-7,18x5-6
FS-120S III 13x11-13,14x10-11 15x8,16x6-8,18x5-6
FS-200S-P 16x12N-15,16.5x12-14,
17x10N-13,18x6W-12,
20x8
16x12N-15,16.5x12-14,
17x10N-13,18x6W-12,
20x8
FS-200S 15x12-14,16x12-14,
17x10-13,17x12-13,
18x6-10,18x8-12,20x8
15x12-14,16x12-14,
17x10-13,17x12-13,
18x6-10,18x8-12,20x8
Twin & Multi-cylinder
Sport & Scale
FR7-420
(SIRIUS7)
22x10-12, 23x8-12, 24x8-12, 26x8
IL-300
18x10-12,20x8-10,22x8
FT-160 
(Gemini-160)
16x8,18x6-8,20x6
FT-300 (Super Gemini-300)
18x10-12,20x8-10,22x8
FF-320 (Pegasus)
18x10-12,20x8-10,22x8
FR5-300 (Sirius)
18x10-12,20x8-10,22x8

 

WANKEL ROTARY ENGINES
 
ROTARY ENGINE
Sport & Scale
ROTARY ENGINE 49PI TypeII
9x6-7,10x4-6,11x4-5